Subtotaal:
regulare{margin-top:30px;}|tablet_regulare{margin-top:30px;}|phone_regulare{margin-top:30px;}
Voeg module(s) in
Rij toevoegen
regulare{margin-bottom:40px;}

Algemene voorwaarden van:

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl
Duitslandlaan 33
2391 PC Hazerswoude-Dorp

Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 28071131

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het vervaardigen van maatwerk software en aanverwante werkzaamheden en het verzorgen van opleidingen van InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems, t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl, gevestigd te Nieuw Vennep, hierna te noemen: “InstaVer”.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de door InstaVer te leveren hardware en/of maatwerksoftware met bijbehorende onderdelen.
 6. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door InstaVer te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, opleidingsmaterialen, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
 7. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door InstaVer en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
 8. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en werkzaamheden van InstaVer, tenzij uit de tekst van het artikel of de bepaling anders blijkt.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na-, deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
 12. Indien InstaVer deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. InstaVer hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
regulare{margin-bottom:30px;}|tablet_regulare{margin-bottom:30px;}|phone_regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 2: Aanbod, offertes

 1. Ieder aanbod en elke offerte van InstaVer is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod
 2. of een vrijblijvende offerte heeft InstaVer het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht InstaVer niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft InstaVer het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 5. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 6. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van de documenten, voorbeelden van ontwikkelde en/of te leveren zaken, opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, capaciteiten evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van InstaVer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. De in het vorige lid genoemde modellen en voorbeelden blijven eigendom van InstaVer en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan InstaVer worden geretourneerd.
 8. InstaVer heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

 

regulare{margin-bottom:30px;}|tablet_regulare{margin-bottom:30px;}|phone_regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 3: Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van InstaVer heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien InstaVer schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. InstaVer is pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra InstaVer - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
 3. Opdrachten moeten vergezeld gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
 4. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht vinden schriftelijk plaats en moeten vergezeld gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Deze wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
regulare{margin-bottom:30px;}|tablet_regulare{margin-bottom:30px;}|phone_regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, transport- en verzendkosten, de kosten voor boeken, syllabi en overig opleidingsmaterialen, de kosten van het gebruik van eventueel in het kader van de opleiding benodigde faciliteiten zoals hardware, software e.d., administratiekosten, en declaraties van ingeschakelde derden.
 2. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal InstaVer de overeengekomen prestatie verrichten tegen een vaste vergoeding.
 3. InstaVer heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan InstaVer, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 4. Indien een aanvraag op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijzen. De daadwerkelijk door InstaVer gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door InstaVer gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 6. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft InstaVer het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
 7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van InstaVer bindend.
 8. InstaVer heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.
  1. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor InstaVer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen en valutaschommelingen, heeft InstaVer het recht de overeengekomen prijzen dan wel het overeengekomen honorarium dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
  2. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan InstaVer heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag InstaVer er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.
 9. Bij duurovereenkomsten heeft InstaVer het recht om jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. InstaVer zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging informeren.
regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens InstaVer vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

regulare{margin-bottom:30px;}|tablet_regulare{margin-bottom:30px;}|phone_regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door InstaVer gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de wederpartij aan InstaVer verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  3. de door InstaVer geleverde zaken conform de door InstaVer verstrekte en/of geleverde (gebruiks) aanwijzingen, instructies, adviezen, handleidingen e.d. gebruikt worden en adequaat beveiligd worden;
  4. InstaVer op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
  5. de werklocatie in een zodanige staat is dat InstaVer ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
  6. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat InstaVer hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  7. InstaVer op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door InstaVer gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, internet e.d. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij;
  8. indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen van InstaVer e.d. opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  9. op de werklocatie de door InstaVer in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart InstaVer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies en diefstal van en overige schade aan de materialen, hulpmiddelen, eigendommen e.d. die InstaVer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen.
 4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft InstaVer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en InstaVer nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van InstaVer om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
regulare{margin-bottom:30px;}|tablet_regulare{margin-bottom:30px;}|phone_regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers en andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
 4. Het is InstaVer te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of InstaVer hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.
regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 8: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien InstaVer haar (op)leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. InstaVer is gerechtigd tot levering respectievelijk uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering of deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico voor de te leveren hardware of standaard software gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop zij het pand, het magazijn of de winkel van InstaVer verlaten of InstaVer aan de wederpartij heeft meegedeeld dat ze door hem kunnen worden afgehaald.
 4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de genoemde zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
 5. Verzending of transport van deze zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door InstaVer te bepalen wijze. InstaVer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de bestelde zaken plaatsvindt voor risico van InstaVer, maar voor rekening van de consument.
 7. Indien InstaVer de bestelde zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
 8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten of de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, heeft InstaVer het recht de zaken en/of de onderdelen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet InstaVer binnen een door InstaVer te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. InstaVer heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of onderdelen aan derden te verkopen en reeds vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor InstaVer een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van InstaVer alsnog nakoming te vorderen.
regulare{margin-bottom:30px;}|tablet_regulare{margin-bottom:30px;}|phone_regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 9: Opleidingen

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen InstaVer en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot het verzorgen van opleidingen. Het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden in onverminderd van kracht tenzij in dit artikel anders is bepaald.
 2. Onder “opleiding” wordt in dit artikel verstaan: een door InstaVer te verzorgen opleiding, cursus, workshop e.d. uit het opleidingsaanbod van InstaVer. Dit kan zowel een individuele opleiding betreffen als een groepsopleiding als een op verzoek van de wederpartij samengestelde opleiding.
 3. De wederpartij moet er voor zorgen dat hij de deelnemer (de natuurlijke persoon die deelneemt aan de opleiding) op de voor de desbetreffende opleiding aangegeven wijze aanmeldt.
 4. De opleidingsovereenkomst komt tot stand nadat InstaVer een van de wederpartij ontvangen aanmelding voor de opleiding schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. De voor de opleiding te betalen vergoeding (het cursusgeld) dient voor aanvang van de opleiding aan InstaVer betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling houdt InstaVer zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de opleiding te ontzeggen.
 6. InstaVer behoudt zich het recht voor afwijzend op een aanmelding te beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft of een deelnemer niet voldoet aan de toelatingseisen.
 7. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt, zal InstaVer de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en - indien mogelijk - een alternatieve opleiding aanbieden.
 8. Indien een aanmelding door InstaVer is geaccepteerd en achteraf blijkt dat de bij de aanmelding verstrekte informatie niet juist, onvolledig en/ of niet authentiek is, stelt InstaVer de wederpartij hiervan in kennis. Eventueel kan InstaVer de wederpartij daarbij nog een redelijke termijn gunnen om de benodigde informatie alsnog te leveren. Indien de wederpartij na verloop van voornoemde termijn opnieuw in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. InstaVer heeft dan het recht een al tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de wederpartij of de desbetreffende deelnemer met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden.
 9. Vervanging van een aangemelde deelnemer is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van InstaVer. Daarbij moet de wederpartij alle relevante informatie met betrekking tot de vervanger zo spoedig mogelijk - maar vóór deelname - aan InstaVer verstrekken. De vervanger moet eveneens voldoen aan de gestelde toelatingseisen.
 10. De wederpartij moet er voor zorgen dat:
  1. hij/ de door hem aangemelde deelnemers de bij de opleiding gehanteerde of gegeven huisregels, aanwijzingen, instructies e.d. in acht neemt/ nemen;
  2. hij/ de door hem aangemelde deelnemers zich altijd op een zodanige wijze gedraagt/ gedragen dat overige deelnemers hierdoor niet worden gehinderd;
  3. hij/ de door hem aangemelde deelnemers de door InstaVer in bruikleen gegeven opleidingsmaterialen en overige eigendommen zorgvuldig en conform de hierbij verstrekte gebruiksaanwijzingen, instructies, handleidingen e.d. gebruikt/ gebruiken.
 11. Indien de wederpartij/ een door hem aangemelde deelnemer niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft InstaVer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij/ de deelnemer wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan of de wederpartij/ de deelnemer - al dan niet tijdelijk - van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden. De kosten in verband met de opschorting, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 12. InstaVer zet voor de opleiding gekwalificeerde opleiders in.
 13. InstaVer spant zich in de opleiding op de geplande/ meegedeelde opleidingsdata en -tijden te laten plaatsvinden. InstaVer mag echter altijd wijzigingen hierin aanbrengen indien de hoeveelheid aanmeldingen daartoe aanleiding geeft of (een deel van) de opleiding als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen data en tijden kan plaatsvinden.
 14. InstaVer behoudt zich daarnaast het recht voor om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen of de voor de opleiding beoogde opleider te vervangen indien de omstandigheden daar in redelijkheid aanleiding toe geven, zoals bij ziekte van de opleider.
 15. De in de voorgaande leden omschreven wijzigingen geven aan de wederpartij geen recht op teruggave van een betaald opleidingsgeld of vergoeding van schade en/of kosten, tenzij InstaVer genoodzaakt is een deel van de opleiding of de gehele opleiding te annuleren. De door de wederpartij eventueel vooruitbetaalde vergoeding zal in dat geval naar evenredigheid van het vervallen deel van de opleiding aan de wederpartij worden terugbetaald.
 16. Eventuele wijzigingen worden door InstaVer zo spoedig mogelijk aan de wederpartij gecommuniceerd.
 17. Klachten over (een onderdeel van) de opleiding moeten door de wederpartij - indien mogelijk - direct tijdens de opleiding - maar uiterlijk binnen 1 maand na afronding van de opleiding - schriftelijk aan InstaVer worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 18. InstaVer garandeert niet dat de opleiding aansluit bij enige door de wederpartij gevolgde vooropleiding of beoogde vervolgopleiding, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 19. De door InstaVer ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmaterialen zijn op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. InstaVer kan echter nimmer de juistheid, volledigheid en (voortdurende) actualiteit van de opleidingsmaterialen garanderen in verband met eventueel na aanvang van de opleiding verkregen nieuwe inzichten, nieuwe technieken e.d.
 20. Indien de wederpartij zijn aanmelding voor de opleiding wil annuleren, moet hij dit schriftelijk aan InstaVer melden. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering plaats met inachtneming van het volgende:
  1. bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de opleiding is de wederpartij € 20,00 administratiekosten aan InstaVer verschuldigd;
  2. bij annulering vanaf 6 weken tot 1 week voor aanvang van de opleiding is de wederpartij 50% van het overeengekomen opleidingsgeld aan InstaVer verschuldigd;
  3. bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding is de wederpartij het volledige overeengekomen opleidingsgeld verschuldigd.
regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang, (op)levering of uitvoering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. InstaVer niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. InstaVer niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
  heeft InstaVer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft InstaVer het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. InstaVer spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft InstaVer het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal InstaVer met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. InstaVer zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft InstaVer in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.
 5. Meerwerk moet schriftelijk tussen InstaVer en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod, de offerte of de opdracht.
 6. Wanneer InstaVer op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan InstaVer worden vergoed volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van InstaVer. InstaVer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 7. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 8. Indien de overeenkomst met zich meebrengt dat InstaVer eerst een conceptversie maakt van de door haar te ontwikkelen maatwerk software e.d. zal de wederpartij iedere conceptversie steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan InstaVer kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door InstaVer aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. InstaVer kan daarbij verlangen dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring met betrekking tot de definitieve versie van de software ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde en goedgekeurde software e.d. pas gebruiken, nadat InstaVer de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
regulare{margin-bottom:30px;}|tablet_regulare{margin-bottom:30px;}|phone_regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 11: Ontwikkelen van maatwerk software

 1. De wederpartij moet alle voor de ontwikkeling van de software benodigde informatie tijdig en in de door InstaVer gewenste vorm aan InstaVer ter beschikking stellen. De hiervoor door de wederpartij aangeleverde gegevensdragers, elektronische bestanden, software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties.
 2. De functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen software zal door partijen schriftelijk worden vastgelegd. De omvang van de verplichtingen van InstaVer wordt uitsluitend bepaald door hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde software bij InstaVer, maar kan de wederpartij zonder beperkingen gebruik maken van de definitieve versie van deze software, zodra de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens InstaVer heeft voldaan.
regulare{margin-bottom:30px;}|tablet_regulare{margin-bottom:30px;}|phone_regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 12: Oplevering en acceptatie van de ontwikkelde software

 1. InstaVer moet de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van de software afgerond zijn en deze software gebruiksklaar is.
 2. De software wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd en aan de overeenkomst te beantwoorden, indien deze gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij de werking hiervan en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De software wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een hiervoor tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij InstaVer. Indien partijen geen testperiode zijn overeengekomen, wordt de software tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd indien de wederpartij binnen een periode van 2 weken na de in het vorige lid bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij InstaVer.
 4. Indien partijen een testperiode of acceptatietest zijn overeengekomen en de wederpartij daarbij gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, moet de wederpartij InstaVer hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren. InstaVer zal in dat geval de gemelde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding herstellen. Een dergelijk herstel zal kosteloos worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij dan wel andere niet aan InstaVer toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens is niet kosteloos inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de software, hebben geen invloed op de oplevering hiervan.
 6. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de software, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. InstaVer heeft dan het recht de hieruit voortvloeiende kosten en de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de software constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.
regulare{margin-bottom:30px;}|tablet_regulare{margin-bottom:30px;}|phone_regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 13: Onderhoud

 1. Indien ten behoeve van de geleverde zaken tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal de wederpartij conform de hierin opgenomen of gebruikelijke procedures van InstaVer eventuele gebreken, storingen e.d. aan InstaVer melden. Na ontvangst van een melding zal InstaVer naar beste vermogen de gebreken, storingen e.d. verhelpen.
 2. Indien partijen voor de onderhoudsovereenkomst een periodieke vergoeding zijn overeengekomen, zal herstel kosteloos plaatsvinden. InstaVer kan de kosten van de (herstel)werkzaamheden echter wel afzonderlijk in rekening brengen indien er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij, van andere niet aan InstaVer toe te rekenen oorzaken of indien de zaken en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden door anderen dan InstaVer is gewijzigd of onderhouden.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen:
  1. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden;
  2. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen;
  3. werkzaamheden voortvloeiend uit het door de wederpartij overstappen naar een andere telecom- of internetprovider;
  4. herstel van eventueel verloren gegane gegevens.
regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 14: Klachten

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan InstaVer melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken (waaronder klachten over de ontwikkelde software) moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan InstaVer worden gemeld. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na (op)levering of ingebruikname indien dit moment voor het moment van oplevering valt.
 3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door InstaVer gestelde (garantie)termijn na oplevering - aan InstaVer worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan InstaVer is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij moet InstaVer in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan InstaVer verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat InstaVer ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door InstaVer te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van de ontwikkelde software of het resultaat van de door InstaVer verrichte werkzaamheden indien aan deze software of dit resultaat na (op)levering (technische) wijzigingen zijn aangebracht en/of deze software of dit resultaat geheel of gedeeltelijk is bewerkt.
regulare{margin-bottom:30px;}|tablet_regulare{margin-bottom:30px;}|phone_regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 15: Garanties

 1. InstaVer zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. InstaVer staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door InstaVer geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. InstaVer zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken, baseert InstaVer zich op de informatie die de fabrikant of leverancier hierover verstrekt. Indien voor deze zaken door de fabrikant of leverancier bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden. InstaVer zal de wederpartij hierover informeren.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. InstaVer garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te doen gebruiken en/of gebruikt of het resultaat van de verrichte werkzaamheden aansluit bij, gekoppeld kan worden met, gebruikt kan worden via het bestaande systeem van de wederpartij en/of kan draaien op het bestaande systeem van de wederpartij, tenzij InstaVer dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 8. Bij een terecht beroep op de garantie zal InstaVer - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van het (op)geleverde, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of het overeengekomen honorarium. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 9. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van het (op)geleverde respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of diensten, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van InstaVer. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of het overeengekomen honorarium verlangen.
regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door InstaVer gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt InstaVer geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is InstaVer alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van InstaVer voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien InstaVer aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van InstaVer altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door InstaVer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van InstaVer beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de (op)geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
 5. De wederpartij moet InstaVer uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. InstaVer is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik van de (op)geleverde zaken en/of resultaat van de verrichte werkzaamheden of gebruik in strijd met de door of namens InstaVer verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen, handleidingen e.d.;
  2. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan InstaVer verstrekte of voorgeschreven informatie;
  3. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  4. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van InstaVer.
 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart InstaVer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van InstaVer of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal InstaVer de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.
regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 17: Betaling bij bedrijven onderling

 1. InstaVer heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan InstaVer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door InstaVer betaling alsnog uitblijft, heeft InstaVer bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft InstaVer het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft InstaVer eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door InstaVer eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 7. De wederpartij mag de vorderingen van InstaVer niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op InstaVer heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 18: Betaling bij consumenten

 1. InstaVer heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan InstaVer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door InstaVer betaling alsnog uitblijft, heeft InstaVer bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal InstaVer de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
  Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft InstaVer het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft InstaVer het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft InstaVer eveneens indien zij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 8. Door de consument gedane betalingen worden door InstaVer eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud

 1. InstaVer behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan InstaVer heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij moet InstaVer direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van InstaVer bewaren.
 8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal InstaVer op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of InstaVer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan InstaVer en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van InstaVer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.
regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 20: Algemene bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten

 1. InstaVer is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de door InstaVer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken en diensten en verrichte werkzaamheden, zoals de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in het kader van de ontwikkeling van de software geleverde databases en broncodes. Een en ander geldt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan InstaVer voorbehouden. De wederpartij verkrijgt ten aanzien van de in het vorige lid genoemde databases en broncodes slechts de (gebruiks)rechten die partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Het is de wederpartij niet toegestaan:
  1. de door InstaVer geleverde of vervaardigde zaken en software te gebruiken buiten de context van de overeenkomst;
  2. deze zaken en software aan derden te verstrekken;
  3. derden hierin inzage te geven;
  4. deze software en zaken te vermenigvuldigen;
  5. de door InstaVer geleverde of vervaardigde software en zaken na te maken, te wijzigen, te reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InstaVer.
 4. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan InstaVer verstrekte documenten, bestanden en zaken geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die InstaVer door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart InstaVer voor aanspraken van deze derden.
 5. InstaVer garandeert dat de door hem (op)geleverde documenten en zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten, octrooirechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden.
 6. Indien niettemin door InstaVer moet worden erkend of door een Nederlandse rechter wordt bepaald dat door InstaVer (op)geleverde software of zaken inbreuk maken op voornoemde rechten van derden, zal InstaVer - na overleg met de wederpartij - de desbetreffende software of zaken vervangen door software of zaken die geen inbreuk maken op het betrokken recht, een licentierecht hiervoor ver- werven dan wel het (op)geleverde terugnemen tegen restitutie van de koopprijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 7. De wederpartij heeft slechts recht op de in het vorige lid vermelde opties, indien hij InstaVer op een zodanig tijdstip heeft ingelicht over (vermeende) aanspraken van derden - onder vermelding van alle hiervoor relevante bijzonderheden -, dat InstaVer in staat is haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen. InstaVer zal de wederpartij dan vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden welke voortvloeien uit de in het vorige lid bedoelde inbreuken, mits de wederpartij de behandeling van een eventuele rechtszaak uitsluitend aan InstaVer overlaat en hierbij alle noodzakelijke medewerking verleent.
 8. Het is InstaVer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten.
regulare{margin-bottom:30px;}|tablet_regulare{margin-bottom:30px;}|phone_regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 21: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. InstaVer heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 22: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of InstaVer, heeft InstaVer het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van InstaVer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van InstaVer, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van InstaVer.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van InstaVer zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van InstaVer en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen evenals ziekte of overlijden van de beoogde opleider waarbij InstaVer in redelijkheid niet in staat is nog tijdig voor adequate vervanging zorg te dragen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens InstaVer tot aan dat moment nakomen.
regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 23: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan InstaVer een door InstaVer nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door InstaVer gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. InstaVer heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft InstaVer in ieder geval het recht de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of - bij gebreke daarvan - gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart InstaVer voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 4. InstaVer heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag InstaVer deze bij de wederpartij in rekening brengen. InstaVer mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft InstaVer het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van InstaVer vergoeden.
regulare{margin-bottom:30px;}

Artikel 24: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen InstaVer en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar InstaVer is gevestigd, zij het dat InstaVer altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan InstaVer. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat InstaVer schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft InstaVer het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.
regulare{margin-bottom:30px;}

Aanvullende algemene leveringsvoorwaarden t.b.v. groothandels : InstaVer Systems B.V. m.b.t. afdeling RiTTO

ARTIKEL 1 – ORDERPROCEDURE

 1. HET PLAATSEN VAN ORDERS BIJ INSTAVER
  1. Het plaatsen van Orders door de wederpartij. Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle afwijkende of aanvullende bepalingen in de Inkooporders van de wederpartij en deze worden tevens expliciet van de hand gewezen. Op alle Inkooporders zijn de algemene voorwaarden, welke integraal onderdeel uitmaken van deze overeenkomst, en het bepaalde in deze overeenkomst van toepassing, tenzij tussen Partijen in onderling overleg schriftelijk of aanvullende bepalingen zijn overeengekomen. De wederpartij bestelt de Producten en Diensten via een schriftelijke Inkooporder (op papier of elektronisch verzonden) onder verwijzing naar deze Overeenkomst. In alle Inkooporders dient het volgende te zijn vermeld: de hoeveelheid, de prijs, de Producten of de Diensten en instructies voor verzending en aflevering zoals bedoeld in deze Overeenkomst. InstaVer Systems B.V. is niet verplicht om een Inkooporder in bijzonder te aanvaarden. Alle bij InstaVer Systems B.V. geplaatste orders voor Producten of Diensten gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid. De wederpartij verklaart een afschrift van de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud daarvan.
  2. Eisen voor het plaatsen van een Order. Wanneer de wederpartij Producten of Diensten wenst af te nemen, dient InstaVer Systems B.V., voor zover van toepassing, te beschikken over een ondertekende Overeenkomst, over een goedgekeurde kredietaanvraag en over alle relevante verklaringen van wederverkoop in verband met de belastingheffing. InstaVer Systems B.V. behoudt zich het recht voor om een door een Gelieerde Onderneming van de wederpartij geplaatste order slechts te aanvaarden nadat zij de kredietwaardigheid, de financiële positie en/of andere relevante informatie met betrekking tot deze Gelieerde Onderneming heeft gecontroleerd en goedgekeurd. Wanneer InstaVer Systems B.V. een door een Gelieerde Onderneming geplaatste Inkooporder aanvaardt, zijn de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst op die Inkooporder van toepassing.
  3. Eisen voor expres zending. Voor alle leveringen die op wens van de wederpartij als expres zending worden behandeld, zal InstaVer Systems B.V. en daarmee een minimum bedrag van EURO 25,- netto extra in rekening brengen.
regulare{margin-bottom:30px;}

ARTIKEL 2 – PRIJS EN BETALING

 1. PRIJS.
  1. Standaardproducten en –diensten. De prijzen van de standaardproducten en –diensten die door de wederpartij kunnen worden besteld, staan vermeld in de prijslijst van InstaVer Systems B.V. Deze prijzen kunnen conform het bepaalde in dit artikel worden gewijzigd. Eventuele kortingscondities worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en bevestigd met een SPA.
  2. Belastingen en heffingen. De prijsopgaven, beschikbaarheid of leverdata gelden uitsluitend bij benadering en zijn gebaseerd op de door InstaVer Systems B.V. verstrekte informatie en gelden exclusief verschuldigde belastingen, heffingen of andere vergelijkbare vergoedingen.
 2. PRIJSWIJZIGINGEN.
  1. Algemeen. InstaVer Systems B.V. kan de prijzen van haar Producten en Diensten geheel naar eigen inzicht wijzigen, mits redelijkerwijs geoorloofd op basis van relevante omstandigheden. Deze wijzigingen treden in werking op de wijze als bepaald in dit artikel.
  2. Prijswijzigingen. InstaVer Systems B.V kan de in haar prijslijst vermelde prijzen van Producten en Diensten wijzigen door de nieuwe prijs uiterlijk dertig (30) dagen vóór de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging aan de wederpartij kenbaar te maken (“Kennisgevingdatum”). InstaVer Systems B.V kan deze kennisgeving op elke door haar geschikt geachte wijze verrichten, met inbegrip van de publicatie van een herziene prijslijst. De nieuwe prijs is geldig vanaf de datum van inwerkingtreding zoals vastgesteld door InstaVer Systems B.V (“Effectieve Wijzigingsdatum”). De prijswijziging geldt voor alle orders die na de Effectieve Wijzigingsdatum zijn ontvangen.
 3. BELASTINGEN EN HEFFINGEN.
  Alle belastingen (behoudens belastingen over de netto- inkomsten van InstaVer Systems B.V.), heffingen en vergelijkbare bedragen die verschuldigd zijn voor gebruik, licenties, overdracht, sublicenties of bezit van de Producten door de wederpartij komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij vergoedt aan InstaVer Systems B.V. alle kosten die door de Belastingdienst in rekening worden gebracht (met inbegrip van redelijke kosten van juridische bijstand) in verband met bedoelde belastingen, heffingen en vergelijkbare bedragen dan wel in verband met door Instaver toegepaste, ongeldige of onjuiste omzetbelasting-ontheffingen.
 4. BETALING.
  InstaVer Systems B.V. hanteert als standaardbetalingswijze dat factuurbedragen binnen zestig (60) dagen na de factuurdatum op de bankrekening van InstaVer Systems B.V. moeten zijn overgemaakt. InstaVer Systems B.V. kan verlangen dat de wederpartij een aanbetaling verricht wanneer er geen sprake is van vaste kredietfaciliteiten. Bij alle betalingen dienen de bedrijfsnaam en het proforma- of factuurnummer van InstaVer Systems B.V. te worden vermeld. Indien InstaVer Systems B.V. een vordering ter incasso uit handen geeft aan een incassobureau of advocaat, is de wederpartij een extra vergoeding verschuldigd gelijk aan de gemaakte kosten voor terugvordering met inbegrip van de incassokosten en van de honoraria van de advocaat alsmede de gerechtelijke kosten.
regulare{margin-bottom:30px;}

ARTIKEL 3 – LEVERING

 1. PRODUCTEN.
  Alle verzendingen door InstaVer Systems B.V geschieden DAP (Delivered at Place ofwel Franco ter plaatse ) conform de Incoterms 2010, vanaf de laadstations van InstaVer Systems B.V. naar het centraal magazijn van de wederpartij) op de aangegeven locatie in Nederland. InstaVer Systems B.V. levert de zaken ingeklaard en niet gelost ten behoeve van een ter plaatse van de bestemming beschikbaar vervoersmiddel. InstaVer Systems B.V. draagt de kosten en het risico van het vervoer van de zaken naar die locatie in Nederland. Indien de verzending op verzoek van de wederpartij direct naar een afwijkend afleveradres geschiedt, dat wil zeggen anders dan een centraal magazijn van de Elektrotechnische groothandel, zijn de kosten van het transport voor rekening van de wederpartij. De voorbereidingen op de locatie vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van InstaVer Systems B.V. of diens Eindgebruiker. InstaVer Systems B.V. mag ervan uitgaan dat de door de wederpartij verstrekte Documentatie of informatie met betrekking tot de locatie voldoende en juist is.
 2. OVERGANG RISICO.
  Het risico van de Producten gaat over bij levering.
 3. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
  De (juridische en economische) eigendom van de Producten waarvoor een factuur is verzonden, blijft volledig bij InstaVer Systems B.V. berusten totdat:
  1. InstaVer Systems B.V. betaling heeft ontvangen van alle door de wederpartij verschuldigde bedragen voor alle openstaande facturen (ingevolge deze Overeenkomst of ingevolge een andere overeenkomst tussen de wederpartij en InstaVer Systems B.V.), op welk tijdstip de eigendom van de Producten overgaat op de wederpartij; dan wel, indien zulks eerder geschiedt.
  2. de Producten aan een afnemer van InstaVer Systems B.V. worden verkocht, op welk tijdstip de eigendom van de betreffende Producten op de afnemer overgaat. Tot die tijd is Instaver slechts houder van de Producten namens Schneider Electric en verbindt InstaVer Systems B.V. zich om de Producten duidelijk aan te merken als eigendom van Schneider Electric ingevolge deze Overeenkomst.
 4. TOESTEMMING OM LOCATIES TE BETREDEN.
  De wederpartij verleent InstaVer Systems B.V. hierbij onherroepelijk toestemming om na een redelijke kennisgeving vooraf tijdens normale kantooruren alle locaties (met of zonder voertuig) te betreden waar de Producten door of namens de wederpartij worden gehouden, zodat InstaVer Systems B.V. de Producten kan terugnemen ingeval de wederpartij in gebreke blijft met zijn betalingsverplichtingen ingevolge deze Overeenkomst. De wederpartij vergoedt aan InstaVer Systems B.V. alle kosten die InstaVer Systems B.V. redelijkerwijze heeft gemaakt in verband met de terugname en/of inbezitneming van Producten op grond van dit artikel (met inbegrip van juridische kosten).
 5. AFWIJKENDE LEVERING.
  In het geval dat InstaVer Systems B.V. het verkeerde Product of de verkeerde hoeveelheid Producten heeft geleverd, heeft de wederpartij het recht om binnen vier (4) werkdagen na de datum van ontvangst schriftelijk bij InstaVer Systems B.V. te reclameren. InstaVer Systems B.V. laat binnen zes (6) werkdagen na ontvangst van de melding van de wederpartij weten welke maatregelen worden genomen om de situatie op te lossen.
regulare{margin-bottom:30px;}|tablet_regulare{margin-bottom:30px;}|phone_regulare{margin-bottom:30px;}

ARTIKEL 4 - GARANTIES

 1. GARANTIE OP APPARATUUR.
  InstaVer Systems B.V. garandeert dat de aan de wederpartij geleverde Producten bij normaal gebruik gedurende achttien (18) maanden vanaf levering door InstaVer Systems B.V. of vierentwintig (24) maanden na productiedatum (de “Garantietermijn”), vrij van gebreken in materiaal en uitvoering is. De garantie geldt niet voor vervanging wegens schade als gevolg van, naar het oordeel van InstaVer Systems B.V., onredelijk gebruik (ongeval, brand of ander incident, onjuist gebruik, nalatigheid, verkeerde bedrading) of als gevolg van gebruik of installatie in strijd met de door Schneider Electric gegeven aanwijzingen, dan wel voor vervanging wegens aanpassingen of onderdelen die niet door Schneider Electric zijn geleverd of niet schriftelijk door Schneider Electric zijn goedgekeurd. InstaVer Systems B.V. zal defecte Producten of defecte onderdelen van Producten gedurende de Garantietermijn naar eigen keuze vervangen door gelijkwaardige apparatuur of onderdelen of een creditnota versturen, bij uitsluiting van alle andere vergoedingen of verhaalsmogelijkheden van welke aard dan ook. InstaVer Systems B.V. kan de defecte Producten of de defecte onderdelen van Producten op verzoek van InstaVer Systems B.V. na afgifte van een retourmachtigingsnummer (“RMA”) retour zenden naar een door InstaVer Systems B.V. aan te wijzen ontvangstlocatie. Verzenddozen zonder RMA-nummer worden door InstaVer Systems B.V. geweigerd. De transportkosten van alle apparatuur en onderdelen die onder de garantie aan InstaVer Systems B.V. retour worden gezonden, komen voor rekening van de wederpartij. InstaVer Systems B.V. neemt de transportkosten voor haar rekening in verband met de levering van het vervangende Product of onderdeel van Product aan de wederpartij. Voor alle vervangen Producten of onderdelen van Producten geldt opnieuw de Garantietermijn.
 2. BEPERKTE GARANTIE OP SOFTWAREPRODUCTEN.
  De garantietermijn voor de Software bedraagt zestig (60) dagen met een maximum van honderdtwintig (120) dagen in totaal (“Softwaregarantietermijn”). De Softwaregarantietermijn vangt aan op de datum dat de Software door InstaVer Systems B.V. verzonden wordt. InstaVer Systems B.V. garandeert gedurende de Softwaregarantietermijn dat (i) de ingevolge deze Overeenkomst in licentie gegeven Software in belangrijke mate functioneert conform de beschrijving in de meegeleverde softwaregebruikersdocumentatie, met inbegrip van onlineondersteuning, en dat (ii) de gegevensdragers waarop de Software wordt aangeleverd, bij normaal, correct en het daartoe bestemde gebruik vrij zijn van gebreken in materiaal en uitvoering. Deze Overeenkomst voorziet niet in de levering van updates. De enige verplichting van InstaVer Systems B.V. en het enige recht van de wederpartij gedurende de Softwaregarantietermijn ingevolge deze uitdrukkelijke garantie is (naar keuze van InstaVer Systems B.V.) geheel of gedeeltelijk herstel of geheel of gedeeltelijke vervanging van de Software of restitutie van de betaalde licentievergoeding.InstaVer Systems B.V. is niet verantwoordelijk voor Producten die door anderen dan InstaVer Systems B.V. zijn aangepast, of voor software, firmware, informatie of geheugengegevens van de wederpartij of van Eindgebruikers die zich in Producten bevinden die voor herstel aan InstaVer Systems B.V. zijn geretourneerd dan wel op die Producten zijn opgeslagen of geïntegreerd, ongeacht of zulks binnen de garantie valt. InstaVer Systems B.V. garandeert niet en staat er niet voor in dat haar Software in samenhang met door derden geleverde apparatuur, applicaties of softwareproducten functioneert, zonder fouten en zonder storingen functioneert of dat alle gebreken in de Software hersteld zullen worden.
 3. UITSLUITENDE GARANTIES.
  Bovenvermelde garanties en rechten gelden bij uitsluiting van alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende, feitelijke of van rechtswege geldende, wettelijke of andere garanties, verklaringen en bepalingen, met inbegrip van garanties of bepalingen inzake courantheid, eigendom, het niet schenden van rechten en geschiktheid voor een bepaald doel. De garanties van InstaVer Systems B.V. ingevolge deze overeenkomst gelden uitsluitend ten behoeve van de wederpartij en niet ten behoeve van derden. De garanties die voor de eindgebruiker gelden, staan vermeld op het garantiecertificaat of in de producthandleiding die bij elk product wordt meegeleverd. InstaVer Systems B.V. aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid in verband met de verkoop, de installatie, het onderhoud en het gebruik van haar producten en heeft ook aan anderen geen machtiging verleend om zodanige verdere aansprakelijkheid namens haar te aanvaarden. InstaVer Systems B.V. is op grond van bovenvermelde garanties niet aansprakelijk wanneer uit haar eigen tests en onderzoek blijkt dat het vermeende gebrek in het product niet bestaat dan wel het gevolg is van onjuist gebruik, nalatigheid, onjuiste installatie of tests of onbevoegde pogingen tot herstel of aanpassing door de wederpartij, de eindgebruiker of andere personen, of het gevolg is van andere oorzaken die buiten het bestemde gebruik zijn gelegen, dan wel het gevolg is van een ongeval, brand of ander incident.
regulare{margin-bottom:30px;}|tablet_regulare{margin-bottom:30px;}|phone_regulare{margin-bottom:30px;}

ARTIKEL 5 - VRIJWARING

 1. VRIJWARING DOOR de wederpartij.
  De wederpartij vrijwaart InstaVer Systems B.V. voor alle aanspraken en vorderingen jegens InstaVer Systems B.V. alsmede voor alle schade, kosten en aansprakelijkheid van InstaVer Systems B.V. (met inbegrip van redelijke kosten van juridische bijstand van InstaVer Systems B.V.) voor letsel, overlijden en aanwijsbare zaakschade als gevolg van nalatigheid, opzet of misleiding door de wederpartij of door personen voor wiens handelen de wederpartij wettelijk aansprakelijk is. De wederpartij is als enige verantwoordelijk voor alle uitspraken, garanties of verklaringen van diens werknemers en vertegenwoordigers voor zover deze afwijken van de door InstaVer Systems B.V. verleende beperkte garantie die in de verpakking van elk Product dat ingevolge deze Overeenkomst wordt verkocht, wordt meegeleverd, dan wel afwijken van de door InstaVer Systems B.V. verstrekte, schriftelijke documentatie.
regulare{margin-bottom:30px;}

ARTIKEL 6 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
  InstaVer Systems B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, boetes, of schade van welke aard dan ook uit overeenkomst of onrechtmatige daad (nalatigheid daaronder begrepen) of uit anderen hoofde, dan wel voor omzetderving, winstderving, verlies van klanten, verlies van informatie of gegevens of voor andere financiële schade voortvloeiende uit of verband houdende met de verkoop, de installatie, het gebruik, het functioneren of een falen van of een storing in de producten die ingevolge deze overeenkomst zijn aangeschaft. Onverminderd de andere bepalingen in deze overeenkomst en voor zover zulks op grond van de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, is de aansprakelijkheid van InstaVer Systems B.V. per schadegeval beperkt tot maximaal het bedrag van de Inkooporder voor het betreffende Product of de betreffende Dienst in verband waarmee de schade is ontstaan. De beperking van aansprakelijkheid voor schade blijft ook in stand wanneer de uitoefening van een recht of verhaalsmogelijkheid uit hoofde van deze overeenkomst niet het beoogde doel heeft. De wederpartij is ermee bekend dat de prijs van de producten hoger zou liggen wanneer InstaVer Systems B.V. nader voor schade aansprakelijk zou zijn.
regulare{margin-bottom:30px;}|tablet_regulare{margin-bottom:30px;}|phone_regulare{margin-bottom:30px;}

ARTIKEL 7 – PRODUCTEN IN HET ALGEMEEN; RETOUREN

 1. PRODUCTEN. Schneider Electric behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen of verbeteringen in een Product aan te brengen, een Product uit de handel te nemen of een nieuw Product toe te voegen. Wijzigingen in de Producten die gevolgen hebben voor de vorm, geschiktheid of functie van de Producten worden voorafgaande aan de implementatie van die wijzigingen door InstaVer Systems B.V. middels een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij.
 2. RETOURPROCEDURE Het retourbeleid van InstaVer Systems B.V. geeft u de mogelijkheid om 1 keer per kwartaal volgens een jaarlijkse separaat te verstrekken retourkalender Producten retour te sturen. Garantieclaims en mancomeldingen vallen niet onder deze regeling. De Producten komen in principe voor retourname in aanmerking, mits zij aan de onderstaande standaard criteria voldoen:

  Voorwaarden retour:
  De Producten:
  • zijn niet beschreven
  • zijn niet gestickerd
  • zitten in de originele verpakking en zijn niet beschadigd
  • zijn geen geassembleerde producten
  • zijn voorraadartikelen van het logistieke centrum van Schneider Electric Venray
  • zijn ongebruikt
  • hebben een productiedatum die niet verder teruggaat dan 1 jaar
  • vertegenwoordigen een minimale netto retourwaarde van €100
    
  Retour procedure:
  1. De wederpartij kan de retour-aanvraag in de derde/vierde week van de maand indienen
  2. De aanvraag dient in een “excel bestand” digitaal te worden verstuurd naar: administratie.ritto@instaver.nl onder vermelding van “Kwartaal retouraanvraag”
  3. Het excel bestand dient volgens vastgesteld formaat aangeleverd te worden om snelheid van handelen te kunnen garanderen (basis data: Schneider Electric Artikelnummer van Product en aantal).
  4. InstaVer Systems B.V. zal alleen correct aangeleverde Excel bestanden verwerken en binnen 8 dagen aan de wederpartij retourneren. In deze lijst zal door InstaVer Systems B.V. worden aangegeven welke Producten teruggestuurd kunnen worden en vervolgens een Retourmachtigingsnummer (“RMA nummer”) uitgeven.
  5. De wederpartij (of haar klanten) dienen de Producten zelf DAP (Incoterm) naar het logisitieke centrum van Schneider Electric in Venray te sturen onder vermelding van het RMA nummer.
  6. In het logistieke centrum van Schneider Electric in Venray vindt vervolgens een fysieke controle plaats van geretourneerde Producten, een en ander om te bepalen of aan de bovengenoemde retourcriteria is voldaan.
  7. Indien Schneider Electric concludeert dat aan een van bovengenoemde criteria niet is voldaan, zal zij het retour weigeren en de Producten terugsturen op kosten van de afzender.

Kosten retour:
De retourname kosten bedragen:
< 3 maanden: 25% van de nettowaarde aan kosten*
> 3 tot < 6 maanden: 35% van de nettowaarde aan kosten*
> 6 tot < 12 maanden: 50% van de nettowaarde aan kosten*
* Met een minimum van 25 Euro.

Datum: 20 februari 2017

regulare{margin-bottom:30px;}
Voeg module(s) in
Rij toevoegen